Constitutieve documenten van de naamloze vennootschap. Registratie van een naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap is een van deorganisatorische en juridische vormen van bedrijven. Het wordt gevormd door de centralisatie van financiële middelen (een combinatie van geldkapitaal) van verschillende personen. Deze procedure wordt uitgevoerd door aandelen te verkopen. Het doel van dit evenement is de implementatie van economische activiteiten met winst. Laten we verder kijken wat de samenstellende documenten van de naamloze vennootschap zouden moeten zijn.

samenstellende documenten van de naamloze vennootschap

Algemene informatie

Het bedrijf kan optreden als een CJSC, LLC eneen naamloze vennootschap openen. De samenstellende documenten van JSC en LLC verschillen van elkaar. In het bijzonder opereert de eerste onderneming op basis van het Handvest. De samenstellende documenten van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn het Charter en het Contract. Bij deze handelingen kan informatie worden ingevoerd die bij wet is vastgelegd. De samenstellende documenten van naamloze vennootschappen zijn de papieren, die informatie bevatten over:

 • het type onderneming;
 • doelstellingen en onderwerp van activiteit;
 • merknaam;
 • samenstelling van deelnemers.

 oprichtingsdocumenten van naamloze vennootschappen zijn

Daarnaast de samenstellende documenten van de naamloze vennootschapVerenigingen moeten informatie bevatten over de omvang van het wettelijk fonds, de samenstelling en bevoegdheden van gekozen organen en de manier waarop zij beslissingen nemen. De kranten specificeren de regels voor het toewijzen van winsten en de vergoeding van kosten. De samenstellende documenten van naamloze vennootschappen zijn de akten waarvan de bepalingen bindend zijn voor alle organen van het bedrijf en zijn deelnemers. Als de geldigheidsperiode van de onderneming niet in de papieren is vastgelegd, wordt erkend dat deze voor onbepaalde tijd is gemaakt.

charter

De samenstellende documenten van de besloten naamloze vennootschap en het publiek zijn dezelfde. Het belangrijkste document is het handvest. Het bevat de volgende informatie:

 • afgekorte en volledige naam van het bedrijf;
 • de locatie van de onderneming;
 • soort onderneming (openbaar of niet-openbaar);
 • aantal, nominale waarde, types en categorieën van aandelen (voorkeur, gewoon), die door het bedrijf worden geplaatst;
 • het bedrag van het toegestane kapitaal;
 • bevoegdheden en structuur van bestuursorganen, de procedure waarmee zij beslissingen nemen, inclusief die waarvoor een gekwalificeerde meerderheid of unanimiteit van stemmen vereist is.
 • regels, volgens welke algemene vergaderingen van deelnemers zullen worden voorbereid en gehouden, lijsten van kwesties die in overweging moeten worden genomen;
 • informatie over vertegenwoordigingen en filialen.

samenstellende documenten van een gesloten naamloze vennootschap
De wet is gericht op het presenteren van zowel interne als externe kenmerken van het bedrijf.

Kenmerken van het handvest

Dit document kan limieten stellendoor het aantal aandelen dat bij een deelnemer kan horen, de nominale totale waarde. Daarnaast kan het het maximale aantal stemmen bepalen voor elke geïnteresseerde persoon. De samenstellende documenten van de naamloze vennootschap, inclusief het Charter, kunnen andere informatie bevatten die niet in strijd is met de wet. Bij het ontbreken van enige informatie uit de bovenstaande lijst, worden de effecten als ongeldig beschouwd.

Belangrijk punt

Voordelen in het Handvest moeten niet alleen worden geziendirecte deelnemers van het bedrijf, maar ook aannemers. In dit opzicht is het logisch om aan te nemen dat andere personen er kennis mee kunnen nemen. Neem bijvoorbeeld partners bij wie de open naamloze vennootschap samenwerkt. De samenstellende documenten, op verzoek van de deelnemer, auditor of andere geïnteresseerde entiteit van de onderneming, moeten voor een redelijke termijn worden verstrekt.

een naamloze vennootschap openen

overeenkomst

Het is een niet-openbare (gesloten)overeenkomst tussen de oprichters. Het verdrag is wettelijk beschermd, omdat het de status heeft van een handelsgeheim. Dit document definieert de procedure voor de gezamenlijke activiteiten van de oprichters bij de oprichting van de rechtspersoon, evenals de voorwaarden waaronder zijn eigendom wordt overgedragen aan zijn eigendom en het functioneren van de onderneming als geheel wordt uitgevoerd. Het contract bevestigt ook het Charter van het bedrijf.

Samenstellende documenten en registratie van een naamloze vennootschap

Elke juridische entiteit moet een boekhoudkundige procedure doorlopen inrelevante instanties. De procedure waarmee de staat wordt geregistreerd, is vastgelegd in federale wet nr. 129. Deze procedure wordt uitgevoerd op de locatie van het bedrijf in de bevoegde uitvoerende instantie. Volgens resolutie nr. 319 van 17 mei 2002 treedt de belastingdienst op als de gespecificeerde autoriteit. De staatregistratie wordt uitgevoerd bij liquidatie, reorganisatie, oprichting van de bedrijven en ook bij het invoeren van aanvullingen of wijzigingen in de samenstellende documenten.

samenstellende documenten en registratie van een naamloze vennootschap

Kenmerken van de procedure

Tijdens de registratie van de staat, de bevoegde instantievoert verificatie uit van vereffening, reorganisatie, oprichting van rechtspersonen om deze transacties in overeenstemming te brengen met wetgeving. Tegelijkertijd worden bedrijven geregistreerd in het register. Registratie van AO is van dubbele aard. Bij het creëren van een bedrijf wordt het in het register opgenomen als een emittent van effecten en rechtspersonen.

Lijst met papieren

State registratie van een naamloze vennootschap is een strikt formele procedure. De documenten die u moet bieden om de onderneming te maken, zijn onder meer:

 • Statement. Het bevestigt dat de samenstellende documenten die worden ingediend bij de bevoegde instantie voldoen aan de vereisten die door de wetgeving voor dergelijke effecten zijn gesteld. De aanvraag verklaart ook dat de informatie vervat in de akten betrouwbaar is en dat bij de oprichting van het bedrijf de volgorde van oprichting werd nageleefd.
 • Het besluit om een ​​AO op te zetten.
 • Charter.
 • Ontvangst voor betaling van registratiekosten.

Als er onder de deelnemers buitenlandse rechtspersonen zijn,extra uittreksel uit het register van landen van herkomst is vereist. Bij de registratie van de reorganisatie van een naamloze vennootschap wordt een passend besluit genomen (in plaats van een vestigingshandeling).

open gezamenlijke naam van het fonds oao

Geautoriseerde persoon

Het is toegewezen voor de overdracht van documenten voor registratie. De bevoegde persoon kan zijn:

 • Het hoofd van het waarnemend uitvoerend orgaan van het bedrijf.
 • De oprichter van naamloze vennootschap bij de oprichting.
 • Hoofd van de liquidatiecommissie of faillissementscommissaris.
 • Het hoofd van de rechtspersoon, die optreedt als oprichter van het bedrijf dat wordt geregistreerd.
 • Een andere persoon die gemachtigd is door een volmacht.

Resultaten van overweging van ingediende papers

De bevoegde instantie voert een staatregistratie uitbinnen 5 dagen na ontvangst van documenten. Het aangenomen besluit vormt de basis voor het maken van een juiste inschrijving in het register, dat volledige informatie bevat over de liquidatie, oprichting en reorganisatie van juridische entiteiten. Binnen 15 dagen na het einde van de registratie van de procedure wordt de FAS op de hoogte gebracht als het totale vermogen van de deelnemers meer dan 100.000 minimumlonen (het minimumloon) vertegenwoordigt. Bij het reorganiseren van een onderneming door middel van een fusie, moet de antimonopolie-service ook op de hoogte worden gebracht als de waarde van het activum de opgegeven limiet overschrijdt.

Weigering van account

De beslissing van de bevoegde autoriteit kan zijnAlleen als de samenstelling van de ingediende documenten en de inhoud van de effecten niet voldoen aan de wettelijke vereisten. De weigering van het lichaam moet worden gemotiveerd. De gerechtvaardigde beslissing moet worden voorgelegd aan de geautoriseerde persoon, die wordt aangegeven in de aanvraag.

leuk vond:
1
Charters zijn de belangrijkste documenten
Registratie van uitgifte van aandelen, soorten effecten
Constitutieve documenten van een rechtspersoon:
Dividenden en kenmerken van hun betalingen
Het Charter van de LLC en het recht van de aandeelhouder op informatie
Akimov Andrey Igorevich - topmanager
Wet op Joint Stock Companies. joint Stock
Een naamloze vennootschap (AO) is ... Charter van een naamloze vennootschap.
Valery Goncharov - onteerd topmanager van FGC
Top berichten
omhoog