Charters zijn de belangrijkste documenten

Wat associeert het woord "charter" met een leek? Dat klopt! Met het leger. Maar het blijkt dat de statuten niet alleen militaire codes van regels zijn. Dit concept is over het algemeen dominant in de wet. We kunnen dus praten over de charters van samenlevingen, organisaties en ondernemingen. Laten we het uitzoeken.

Statuten zijn rechtshandelingen

statuten zijn

Het is noodzakelijk om te beginnen met het feit dat een reeks van bepaalde regels,samengevoegd en correct geregistreerd, is verplicht voor uitvoering door bepaalde personen. Dat wil zeggen, er is een wettelijke norm. De statuten zijn dus normatieve documenten. In de regel bevatten ze bepaalde normen voor de activiteiten van het onderwijs waarop ze betrekking hebben. Het charter van een bedrijf is bijvoorbeeld een document waarin regels van activiteit, een beheersfeer, een management enzovoort worden geregistreerd.

Het handvest is het hoofddocument van de juridischepersoon. Een dergelijke regel is vastgelegd in het burgerlijk wetboek van de Russische Federatie (artikel 52). Volgens deze wetgevingshandeling wordt de reeks regels goedgekeurd door de oprichters (of alleen). Een samenleving zou dit bijvoorbeeld tijdens een algemene vergadering moeten overwegen. Na bespreking wordt het goedgekeurd door te stemmen, meestal direct. Maar in meer complexe gevallen, wanneer er veel oprichters zijn, passen ze een complexer proces toe, dat is voorgeschreven in de overeenkomstige normatieve handeling.

Waar het Charter uit bestaat

charter van het bedrijf is

Er kan geen juridisch document worden opgesteldgebaseerd op de gedachten en dromen van de auteurs. Statuten zijn kluizen die zijn gemaakt volgens zeer specifieke regels. Dus ze bevatten noodzakelijkerwijs informatie over de naam, locatie (een specifiek adres), de volgorde van het management van een rechtspersoon. Al deze gegevens moeten gedetailleerd, duidelijk en zonder afkortingen zijn. Als er een afkorting is, bijvoorbeeld namen, dan is het ook voorgeschreven. Gegevens die niet in het charter zijn opgenomen, worden niet als officieel beschouwd, daarom kunnen ze niet worden gebruikt. Verdere informatie over de doelstellingen van de organisatie, methoden van haar economische activiteiten is uiteengezet.

In elk geval, bij het schrijven van een document,het is noodzakelijk om te vertrouwen op de steekproef van de statuten (type), goedgekeurd door de relevante regelgevende wetgevingshandeling voor een bepaalde sector. Dergelijke documenten zijn goedgekeurd door de overheidsinstantie die het beleid in deze richting regelt.

Non-profit organisatie

Er zijn enkele verschillen in het opstellen van handvestenondernemingen en instellingen, uitgaande van de aard van hun activiteiten. Organisaties zonder winstoogmerk vormen dus, in het geval dat zij rechtspersonen zijn, noodzakelijkerwijs dezelfde regels. Tegelijkertijd zijn ze wettelijk verplicht om doelen en onderwerp van hun activiteit te verklaren. Hoogstwaarschijnlijk komt dit door de invloed die deze organisaties momenteel hebben op burgers. Vertrek uit het object van activiteit kan worden beschouwd als niet-naleving van de wet en zal leiden tot de sluiting van de organisatie.

voorbeeldstatuut

Charter van de naamloze vennootschap

Regels voor het opstellen van dit documentworden gereguleerd door een speciale wet. Daarin staat dat het handvest een deeldocument is. Dat wil zeggen, zijn aanwezigheid is noodzakelijk voor de samenleving om haar activiteiten te starten. Alle regels die erin worden opgenomen, zijn bindend voor de aandeelhouders en de organen die in de samenleving zijn gevestigd. Naast algemene informatie bevat het statuut noodzakelijkerwijs informatie over het aantal en de categorieën van aandelen, het bedrag van het kapitaal.

Het document geeft de wegen en instanties weermanagement, timing van vergaderingen. De nadruk ligt vooral op de presentatie van de rechten van aandeelhouders. Ze kunnen echter voor elke groep anders zijn. Het hangt allemaal af van wat voor soort aandelen een persoon bezit. De details zijn wettelijk vastgelegd, dus het document biedt niet veel ruimte voor creativiteit. Het is noodzakelijk om te begrijpen dat het onmogelijk is om het handvest eenvoudig te wijzigen of aan te vullen. Meestal schrijft de tekst een speciale procedure voor, waarin wijzigingen worden doorgevoerd. Bovendien moeten ze op de algemene vergadering openbaar worden besproken.

Registratie van het charter

charter registratie

Maar gewoon het juiste charter schrijven - dat is het nog nietallemaal. Zelfs de vergadering van aandeelhouders of leden van de organisatie geeft geen rechtskracht aan het document. Het wordt pas na registratie door de staat. Het wordt uitgevoerd in overeenstemming met wet nr. 129-FZ van 08.08.2001. Pas na deze procedure kan een juridische entiteit als gecreëerd worden beschouwd, kan zij haar doelen en doelstellingen beginnen te realiseren.

Alle gegevens die in het statuut worden vermeld, worden vastgelegdstaat register. Om deze te wijzigen, moet u herhaaldelijk contact opnemen met de registratieautoriteit. Er is een lijst met documenten die moeten worden verstrekt voor een goede registratie. Onder hen - het handvest, dat in twee exemplaren wordt verstrekt. De eerste is het origineel, de tweede is een door een notaris gecertificeerd exemplaar. Deze laatste blijft in de registratieautoriteit voor monitoring. Het origineel is gemarkeerd met een speciale soort, die de doorgang en legaliteit van de procedure aangeeft. Ik moet zeggen dat het staatsagentschap kan weigeren zich te registreren volgens de procedure die bij wet is vastgesteld. De aanvrager wordt binnen vijf dagen hiervan op de hoogte gebracht. De beslissing is niet definitief en kan voor de rechtbank worden aangevochten.

leuk vond:
0
De Amerikaanse strijdkrachten zijn geschiedenis en
Registratie van erfenis: documenten en
Normatieve rechtshandeling: concept,
Een officieel document is wat?
Constitutieve documenten van een rechtspersoon:
Primaire boekhoudingsdocumenten
Hoe de documenten correct op te lossen?
Jonge specialisten: hoe correct samen te naaien
Welke documenten voor inspectie zijn vereist in
Top berichten
omhoog